Contact Us

LOCATION

ul. Grunwaldzka 7

PL-45-054 Opole

phone: +48 77 44 11 509

Email: office@foliaorganologica.com

International yearbook of organ and organ music


HOURS

Mo-Fr: 10.00 - 18.00


PHONE

+48 77 44 11 509


   E-MAIL

office@foliaorganologica.com

GRZEGORZ POŹNIAK. O organach z dziećmi i dla dzieci

GRZEGORZ POŹNIAK. O organach z dziećmi i dla dzieci. Opole 2018: Wydawnictwo Sindruk, ISBN 978-83-61419-90-7, ss. 64.

Organy. Każdemu, kto słyszy to słowo, w uszach dźwięczy doniosłe brzmienie potężnego instrumentu, a przed oczami maluje się obraz pokaźnego prospektu, często kunsztownie i bogato zdobionego. Ale co tak naprawdę człowiek niespecjalizujący się w organoznawstwie o nim wie? Czy naprawdę musi pozostać owiany tajemnicą i niedostępny dla każdego? Organy służą przecież liturgii Kościoła od 1400 lat, podkreślając i uwznioślając swym dźwiękiem jej piękno. Wydobywana z nich muzyka stanowi integralną część świętych obrzędów, unosząc serca wiernych ku Najwyższemu. Warto więc podjąć działania w kierunku nieco bliższego poznania historii i działania największego z instrumentów, jakim są organy piszczałkowe, skryte najczęściej na chórach muzycznych kościołów, często noszące znamię cennego zabytku i będące niemym świadkiem wielu uroczystych wydarzeń.

Działania zmierzające ku popularyzacji tematyki organowej w społeczeństwie skutecznie podjął ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO, którego znaczący obszar zainteresowań naukowo-badawczych zajmuje organoznawstwo oraz historia budownictwa organowego, ze szczególnym uwzględnieniem jej śląskiego kontekstu. Jego najnowsza książka ‒ O organach z dziećmi i dla dzieci ‒ stanowi absolutne novum w polskiej literaturze dziecięcej, organoznawczej i muzykologicznej. To pierwsza tego typu pozycja, ukazująca historię organów oraz ich skomplikowane mechanizmy działania językiem przystępnym dla dziecka. Zanurzając się w kolejne rozdziały omawianej pozycji dostrzec można jej oryginalność oraz niekonwencjonalny zamysł autora. Wysiłek zmierzający do uwrażliwienia społeczeństwa na piękno muzyki, pielęgnowanie tradycji oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe, którym w tym przypadku są organy, należy podejmować już w stosunku do dzieci, które dzięki temu wyrosną na odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi. To właśnie czyni ks. Grzegorz Poźniak, adresując swoją książkę bezpośrednio do najmłodszych czytelników. Nie oznacza to jednak, że odbiorcami omawianej publikacji mogą być tylko dzieci. Z powodzeniem okaże się ona bowiem pomocną lekturą dla każdego, kto pragnie zgłębić tajniki tego królewskiego instrumentu.
64-stronicowa książka podzielona jest na 10 zwartych rozdziałów. Każdy z nich porusza kolejne zagadnienia organowego świata. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkim opisywanym kwestiom towarzyszą niebanalne ilustracje Małgorzaty Kowalcze. Artystka wykazała się w tym przypadku nieprzeciętną wyobraźnią i pomysłowością, tym bardziej biorąc pod uwagę brak jej wcześniejszych zainteresowań obszarem, jaki porusza ilustrowana publikacja.

Pierwszy rozdział opowiadania, zatytułowany Król instrumentów, opowiada historię powstania organów, sięgając do czasów ich pomysłodawcy i pierwszego konstruktora – Ktesibiosa. Omawia mechanizm działania tego starożytnego instrumentu oraz przemiany, jakie dokonały się w jego konstrukcji i funkcjonowaniu na przestrzeni wieków. Wyjaśnia tym samym, dlaczego organy przyjęły miano prawdziwego króla instrumentów.

Drugi rozdział, pt. Oddychanie, powietrze i… dzwoneczek, naświetla dźwiękotwórczą rolę powietrza w organach. Tłumaczy funkcję i działanie miecha jako magazynu powietrza będącego płucami instrumentu. Warto zaznaczyć, że każde z poruszanych zagadnień omawiane jest przez autora bardzo skrupulatnie. Świadczy o tym dla przykładu kwestia cegłówek układanych na miechu, które zapakowane są w odpowiedni papier pokryty woskiem. W dalszej części przybliżona jest również dawna funkcja kalikanta oraz dzwoneczka służącego do komunikacji pomiędzy nim a organistą.
Ręce, nogi, palce i… klawisze – tak zatytułowany jest rozdział trzeci, omawiający sposób i technikę gry na organach. Przybliża tym samym pojęcia manuału i pedału, wskazując nawet na rozpiętość omawianych klawiatur. Autor omawia kolejno poszczególne elementy stołu gry, wprowadzając pojęcie kontuaru. Zwraca również uwagę na rejestry oraz ich działanie. Z końcem rozdziału wyakcentowana jest kwestia niezwykłości organów, wynikająca z faktu, że każdy z tych instrumentów jest unikatowy, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.

Tytuł czwartego rozdziału – Co tak piszczy? – wskazuje na poruszane w nim zagadnienie szerokiego wachlarza różnorodnych piszczałek organowych. Obrazuje sposób ich wykonania, materiał, kształt oraz grubość. Tłumaczy różnicę pomiędzy piszczałką wargową i językową oraz sposób wydobywania z nich dźwięku. Przybliżona zostaje również zasada zależności wysokości dźwięku od długości piszczałki.
Piąty rozdział, pt. Wiatr wieje, ale nie jak chce…, rozwija kwestię powietrza jako niezbędnego czynnika w funkcjonowaniu organów. Po miechu i piszczałkach wprowadza nowe urządzenie, jakim jest wiatrownica. Przedstawia drogę, którą przebyć musi powietrze za pośrednictwem kanału, by dotrzeć do wiatrownicy, czyli skrzyni, w której schowany jest wiatr wpuszczany w dalszej kolejności przez specjalne zaworki do piszczałek.

W rozdziale szóstym, zatytułowanym: Droga – inaczej trakt, tłumaczone jest pojęcie traktury jako szlaku przebiegającego pomiędzy klawiszem a odpowiednią piszczałką. Objaśniane są poszczególne jej rodzaje: od najnowszej – elektrycznej, przez pneumatyczną, aż po najstarszą – mechaniczną. Autor w ciekawy sposób tłumaczy ten skomplikowany mechanizm, porównując go do górskiego traktu. Dzięki takiemu zabiegowi, zawiłe i złożone pojęcia stają się przejrzyste i zrozumiałe dla każdego.

Ilu muzyków może zmieścić się w szafie? Tak zatytułowany jest rozdział siódmy omawianej książki. Autor zabiera w nim czytelników na spacer po wnętrzu szafy organowej, którą przyrównuje do połączonych orkiestr, dętej i symfonicznej, uzupełnionych jeszcze dodatkowymi instrumentami. W ten sposób ułatwia wyobrażenie sobie ogromnych możliwości brzmieniowych instrumentu, do pobudzenia którego wystarczy zaledwie jeden organista.

Rozdział ósmy, pt. Szafa, stół i ławka – czy to meble?, skupia się głównie na zewnętrznym wyglądzie organów i akcesoriach będących ich częścią, które porównane są do mebli domowych. Pojawia się nowe pojęcie: prospekt, który może przyjmować różne kształty oraz być kunsztownie zdobiony. Prezentowany jest również stół gry, czyli kontuar, oraz ławka stanowiąca nieodłączny element instrumentu.
W rozdziale dziewiątym, pt. Woda płynie i wszystko się zmienia, autor powraca myślą do mechanizmu organów wodnych Ktesibiosa, by na ich przykładzie ukazać przemiany, jakie z biegiem czasu nastąpiły w ich konstrukcji i funkcjonowaniu, aż po wynalezienie prądu i komputera. Zaznacza jednak, że wciąż pozostają one tym samym instrumentem muzycznym, posiadającym pewne zasadnicze i niezmienne elementy. Wyraża również radość płynącą z bliższego poznawania tegoż króla instrumentów, gdyż piękno dźwięków i muzyki pozostaje zawsze niezmienne.
Ostatni rozdział, noszący tytuł Organy i kompozytorzy, przedstawia sposoby wykorzystywania muzyki organowej od jej początków aż po czasy współczesne, przywołując jednocześnie jej największych twórców. Podkreśla jednak, że to instrument od wieków kojarzony z kościołem i modlitwą, dlatego też w tej przestrzeni odnajduje należyte dla siebie miejsce.
W książce nie brakuje również Zakończenia skierowanego do czytelników. Wybrzmiewa z nich przesłanie, że warto troszczyć się o prawdziwe organy piszczałkowe, gdyż nawet najlepszy instrument elektroniczny nigdy ich nie zastąpi. Na koniec autor dzieli się także cenną refleksją: „Tylko prawdziwa muzyka jest piękna, a człowiek, który jej słucha – dziecko, nastolatek, dorosły – staje się piękniejszy!” (s. 63).

Krótkie omówienie treści poszczególnych rozdziałów miało na celu przybliżenie całościowej idei powstania niniejszej książki, cechującej się niezwykle oryginalnym i interesującym zamysłem autora, dzięki któremu w toku lektury czytelnik ma okazję zgłębić swoją wiedzę, mając jednocześnie poczucie jej niebywałej przystępności. Na pozór skomplikowane zagadnienia stają się jasne i zrozumiałe. Publikacja stanowi tym samym niejako przyjazny podręcznik z zakresu organoznawstwa.

Warto zwrócić również uwagę na wieloaspektowe funkcje, jakie spełnia omawiana pozycja. Po pierwsze, jak już zaznaczono powyżej, jest to książka edukacyjna, która z powodzeniem ułatwi pogłębianie wiedzy w obszarze organoznawstwa i budownictwa organowego. Po drugie, publikacja ta pełni funkcję wychowawczą, uwrażliwiając na piękno oraz ukierunkowując odbiorców na potrzebę pielęgnowania tradycji i wspólnej dbałości o otaczające środowisko. Po trzecie, lektura sprawuje rolę kulturotwórczą, wskazując na korzyści i pozytywy płynące ze słuchania muzyki oraz uczestnictwa w wyższej kulturze muzycznej. Po czwarte, książka pomyślnie spełnia funkcję opowiadania dla dzieci i młodzieży, dostarczając w trakcie jej czytania wielu pozytywnych wrażeń. Warto zauważyć, że oryginalność niniejszej publikacji, prócz pomysłowej konstrukcji tekstu oraz niebanalnych ilustracji, zawiera się również w formie jej wydania. Teksturowana okładka książki imituje klawiaturę instrumentu, przez co dostarcza dodatkowych efektów dotykowych. Wszystkie wspomniane czynniki sprawiają, że czytelnik w toku lektury poddany jest dodatkowo estetycznym doznaniom wizualnym.
Książka O organach z dziećmi i dla dzieci ks. Grzegorza Poźniaka ukazuje, że edukacja i wychowanie mogą integralnie wiązać się z przyjemnością i dobrą zabawą. Stanowi formę promocji czytelnictwa, świetną pomoc dydaktyczną oraz nośnik wiedzy i wartości przydatnych w kształtowaniu osobowości dziecka. Wnosi tym samym znaczący wkład zarówno w polską literaturę dziecięcą, jak i popularnonaukową. Może stać się również przyczynkiem i inspiracją do podejmowania kolejnych działań na polu formacji młodego pokolenia, gdyż w obecnych czasach coraz bardziej potrzeba dobrych wzorców oraz przekaźników wiedzy pozbawionych przemocy, wrogości, komercjalizmu i samowystarczalności, a przynoszących prawdziwie autentyczne wartości chrześcijańskie i humanistyczne.

Ewelina Szendzielorz

About us

Folia Organologica is a reviewed, international annual journal, concerned with pipe organs and organ music. It is a continuation of a non-periodical editorial series Silesian organs, initiated in 2007 by the Department of Musicology of the University of Opole and the Diocesan Institute of Church Music in Opole, which resulted in five volumes of studies on that subject.


International yearbook of organ and organ music
ul. Grunwaldzka 7, PL-45-054 Opole
+48 77 44 11 509
office@foliaorganologica.com
Mo-Fr: 10.00 - 18.00