Contact Us

LOCATION

ul. Grunwaldzka 7

PL-45-054 Opole

phone: +48 77 44 11 509

Email: office@foliaorganologica.com

International yearbook of organ and organ music


HOURS

Mo-Fr: 10.00 - 18.00


PHONE

+48 77 44 11 509


   E-MAIL

office@foliaorganologica.com

About the Papers

Instructions for Authors

Instructions for Authors

The editorial board of Folia Organologica publishes texts in the following European languages: English, Czech, French, Spanish, German, Polish, Slovak and Italian.

The editorial board welcomes only original and unpublished texts that provide a scholarly reflection on the organ and organ music.

1. Articles should be submitted in .docx or .doc file format. In case of a necessity for editorial consistency between text and graphics, the article in .pdf file format should be attached too, which will settle questions during editing. Also, all the graphics should be attached as separate files.
2. Times New Roman 12 should be applied throughout the article.
3. Punctuation (e.g. quotation marks) should comply with the rules of the language of the article.
4. Please note that you should not insert multiple spaces, bold or underline the text, nor should you use various text editor codes.

ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLICATION SHOULD INCLUDE THESE ELEMENTS IN THE FOLLOWING ORDER:
- name, last name and affiliation of the author;
- title in the language of the article;
- title in English;
- abstract in English (ca. 100 words);
- article contents;
- summary in English (between 15 and 20 percent of the article’s length in characters, including spaces);
- key words in the language of the article (not more than 5);
- key words in English (not more than 5);
- biographical note on the author (not more than 600 characters, including spaces);
- email address of the author.

CITATIONS
You should use in-text and parenthetical citations.
EXAMPLES
J. Kowalski (1996: 59) gives an example of town privileges application…
The literature (J. Kowalski 1996: 59) gives an example of town privileges application…

The variety of possible bibliographical entries is available below.

BIBLIOGRAPHY
A list of sources in alphabetical order should be attached at the end of the text, according to the following rules.

MONOGRAPH
1. LAST NAME AND INITIALS – IN SMALL CAPS and the year of publication in parentheses.
2. Paper’s title – in italics.
3. Place of publication and the publisher’s name after a colon.
EXAMPLE
DOLA K. (1996). Dzieje Kościoła na Śląsku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

As to more than one work by the same author, they are marked with successive letters beside the year of publication.
DOLA K. (1996a). Dzieje Kościoła na Śląsku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.
DOLA K. (1998b). Dzieje Kościoła na Dolnym Śląsku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

ARTICLE IN A PERIODICAL
As to periodicals – the title of the periodical in quotation marks, the number from the given year and pages after commas.
EXAMPLE
SOBECZKO H.J. (1996). Znaczenie Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. „Liturgia Sacra”, 3–4, 39–48.

A WORK IN AN ANTHOLOGY
As to a work in an anthology or a collection – a colon after the title, THE EDITOR’S NAME AND INITIALS – IN SMALL CAPS, (ed.) in parentheses, the title of the anthology in italics after a comma, place of publication after a comma, the publisher’s name after a colon, page numbers after a colon.
EXAMPLE
PASTERNAK P. (2017). Organy firmy «Rieger» z okresu międzywojennego w diecezji tarnowskiej: POŹNIAK G. (ed.), Śląskie organy V, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, 60–72.

BIBLICAL TEXTS
References to the Bible should be in the text, in parentheses, e.g. (Mt 1, 18-20. 25).

DOCUMENTS OF THE CHURCH
References to the documents of the Church should be in the text, in parentheses, including the author (the Pope, bishop, congregation), the title of the document in Latin, the year of promulgation after a comma, the item of the document after a comma.

ARCHIVES
Archives should be referenced only in the bibliography, along with a detailed description of the documents, regarding their location (e.g. National Archive, parochial archive), the type and name of the fonds (e.g. Bauten in der Katholischen Kirche in Oppeln file, Parochial memorial in the years 1945-1965) and the name of an individual document (e.g. A contract for an organ renovation), as well as possible pagination.
As to a larger number of documents and in need of referencing to them in the article, they should be numbered in the bibliography in the following way.
EXAMPLES
Arch1: Archiwum Państwowe w Opolu, Teczka Bauten in der evangelischen Kirche in Oppeln, Errinerung, 21 September 1875.
Arch2: Archiwum parafii pw. św. Jana Apostoła w Paczkowie, Kronika Parafii z lat 1955–1965.

In the article you should only note which document you mean by adding possible page numbers (recto, verso).
EXAMPLE
According to the Parochial memorial (Arch1: 2r–5v) the organ renovation was conducted by the Berschdorf company in the years 1901–1902.

WEBSITES
Websites should be referenced in the bibliography only, with a URL as a disabled hyperlink, with a date of access after a comma, in the following format: 21 X 2019.
As to a larger number of websites and in need of referencing to them in the article, they should be numbered in the bibliography in the following way.
EXAMPLE
www1: www.diecezja.opole.pl, 21 X 2017.
www2: www.wp.pl, 19 XII 2019.

In the article you should only note which website you mean.
EXAMPLE
According to the records on the Opole diocese website (www1) the rector asked for a consultation in the matter of organ renovation.

ATTENTION: in case of ambiguity the format of the bibliographical entry will be settled by the editorial board.

 

Redakcja Folia organologica publikuje teksty w następujących językach europejskich: angielskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, słowackim i włoskim.

Redakcja przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, będące naukową refleksją nad organami i muzyką organową.

1. Tekst przedstawiany jest w redakcji w formacie .docx lub .doc. W wypadku konieczności edycyjnej spójności tekstu z grafikami należy dołączyć także artykuł w formacie .pdf, który pozwoli rozstrzygnąć wątpliwości podczas prac redakcyjnych, ponadto wszystkie grafiki należy dodatkowo dołączyć jako osobne pliki.
2. Wielkość czcionki w tekście 12; format: Times New Roman.
3. Interpunkcja (np. znak cudzysłowu) powinna być zgodna z regułami używanych języków.
4. Zwraca się uwagę na to, by nie multiplikować tzw. spacji, nie stosować w tekście wytłuszczeń, podkreśleń oraz różnego rodzaju kodów z programów do edycji tekstu.

PRZEDŁOŻONY DO PUBLIKACJI ARTYKUŁ ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WEDŁUG PONIŻSZEJ KOLEJNOŚCI:
– imię i nazwisko autora wraz z afiliacją;
– tytuł w języku, w którym napisany został artykuł;
– tytuł w języku angielskim;
– abstrakt w języku angielskim (ok. 100 słów);
– treść artykułu;
– streszczenie w języku angielskim (w proporcji do tekstu: nie mniej niż 15% znaków artykułu łącznie ze spacjami i nie więcej niż 20%)
– słowa klucze w języku artykułu (nie więcej niż 5)
– słowa klucze w języku angielskim (nie więcej niż 5)
– biogram autora w języku angielskim (nie więcej niż 600 znaków ze spacjami)
– adres mailowy autora

PRZYPISY
Przypisy umieszczamy w tekście w nawiasie okrągłym.
PRZYKŁADY
J. Kowalski (1996: 59) podaje przykład obowiązywania prawa miejskiego…
W literaturze (J. Kowalski 1996: 59) podaje się przykład obowiązywania prawa miejskiego…

Różnorodność możliwości opisano poniżej w regułach bibliograficznych.

BIBLIOGRAFIA
Znajduje się pod tekstem zgodnie z porządkiem alfabetycznym według poniższych wzorów.
MONOGRAFIA
1. NAZWISKO AUTORA I INICJAŁY IMION – KAPITALIKAMI oraz w nawiasie okrągłym rok wydania.
2. Tytuł artykułu – kursywą.
3. Miejsca działania wydawnictwa oraz oficjalna nazwa wydawnictwa po dwukropku.
PRZYKŁAD
DOLA K. (1996). Dzieje Kościoła na Śląsku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

W przypadku dwóch pozycji tego samego autora otrzymują one oznaczenie kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania.
DOLA K. (1996a). Dzieje Kościoła na Śląsku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.
DOLA K. (1998b). Dzieje Kościoła na Dolnym Śląsku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA
W przypadku czasopisma – tytuł czasopisma w cudzysłowie, po przecinku numer z danego roku oraz po przecinku zakres stron.
PRZYKŁAD
SOBECZKO H.J. (1996). Znaczenie Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. „Liturgia Sacra”, 3–4, 39–48.

ROZDZIAŁ Z PRACY ZBIOROWEJ
W przypadku rozdziały z pracy zbiorowej – po tytule następuje dwukropek, z kolei NAZWISKO REDAKTORA I INICJAŁY IMION - KAPITALIKAMI, po czym w nawiasie (ed.) i po przecinku tytuł publikacji zbiorowej kursywą, z kolei po przecinku miejsca działania wydawnictwa oraz oficjalna nazwa wydawnictwa po dwukropku i wreszcie zakresy stron po przecinku.
PRZYKŁAD
PASTERNAK P. (2017). Organy firmy «Rieger» z okresu międzywojennego w diecezji tarnowskiej: POŹNIAK G. (ed.), Śląskie organy V, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, 60–72.

TEKSTY BIBLIJNE
Opis tekstów Pisma św. przedstawiamy jedynie w tekście, w nawiasie, np. (Mt 1, 18-20. 25)

DOKUMENTY KOŚCIOŁA
Opis dokumentów Kościoła przedstawiamy w tekście, w nawiasie, uwzględniając autora dokumentu (papież, biskup, kongregacja), łaciński tytuł dokumentu, po przecinku rok promulgacji oraz po przecinku punkt dokumentu.

ARCHIWALIA
Archiwalia odnotowujemy jedynie w bibliografii, gdzie znajduje się szczegółowy opis tych dokumentów, uwzględniający miejsce ich lokalizacji (np. Archiwum Państwowe, Archiwum parafialne), rodzaj i nazwę zespołu archiwalnego (np. Teczka Bauten in der Katholischen Kirche in Oppeln, Kronika parafialna w latach 1945–1965) oraz nazwę jednostkowego dokumentu (np. Umowa na remont organów), jak również ewentualną paginację.
W wypadku większej ilości dokumentów i konieczności powoływania się na nie w tekście artykułu, numerujemy je w bibliografii według poniższego wzoru.
PRZYKŁADY
Arch1: Archiwum Państwowe w Opolu, Teczka Bauten in der evangelischen Kirche in Oppeln, Errinerung, 21 September 1875.
Arch2: Archiwum parafii pw. św. Jana Apostoła w Paczkowie, Kronika Parafii z lat 1955–1965.

W tekście artykułu zaznaczamy w nawiasie jedynie, który z dokumentów mamy na myśli, dodając ewentualne strony lub paginy (recto, verso).
PRZYKŁAD
Według Kroniki parafialnej (Arch1: 2r–5v) remont organów przeprowadziła firma Berschdorf w latach 1901–1902.

STRONY INTERNETOWE
Strony internetowe odnotowujemy jedynie w bibliografii, podając pełny link jako łącze nieaktywne, po czym po przecinku wskazujemy na datę wejścia na tę stronę internetową, według następującego formatu: 21 X 2019.
W wypadku większej ilości stron internetowych i konieczności powoływania się na nie w tekście artykułu, numerujemy je w bibliografii według poniższego wzoru.
PRZYKŁAD
www1: www.diecezja.opole.pl, 21 X 2017.
www2: www.wp.pl, 19 XII 2019.

W tekście artykułu zaznaczamy w nawiasie jedynie, którą ze stron mamy na myśli.
PRZYKŁAD
Według zapisów na stronie internetowej diecezji opolskiej (www1) proboszcz zwrócił się o konsultacje w sprawie organów.

UWAGA: w przypadkach kontrowersyjnych formułę zapisu bibliograficznego rozstrzyga redakcja!

About us

Folia Organologica is a reviewed, international annual journal, concerned with pipe organs and organ music. It is a continuation of a non-periodical editorial series Silesian organs, initiated in 2007 by the Department of Musicology of the University of Opole and the Diocesan Institute of Church Music in Opole, which resulted in five volumes of studies on that subject.


International yearbook of organ and organ music
ul. Grunwaldzka 7, PL-45-054 Opole
+48 77 44 11 509
office@foliaorganologica.com
Mo-Fr: 10.00 - 18.00